1

JusThat

สิ่งที่ลูกจ้างรายวันต้องรู้และนายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหน

Read More »

นายจ้าง คือใคร หัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม

นายจ้าง คือใครหัวหน้างาน ผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไหม เวลาเกิดปัญหาขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งหนึ่งที่นายจ

Read More »

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน

นายจ้างให้ออกจากงาน ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างภายใน 3 วัน มีใครเคยเจอปัญหาหรือกำลังประสบปัญหาถูกให้ออกจากงา

Read More »

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้

พนักงานลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินไม่ได้ มีใครเคยเจอเหตุการณ์ลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะไม่ได้ไป

Read More »
วิธีคิดค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถูกเลิกจ้าง

ถูกเลิกจ้างต้องได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

ถูกเลิกจ้างต้องได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน 1 ในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน ถูกให้ออกจากงานกะทันหัน ต้

Read More »
ความแตกต่างระหว่าง ลักทรัพย์ VS ยักยอกทรัพย์

ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์นายจ้าง ถ้าทำความผิดเหล่านี้นายจ้างเลิกจ้างได้ทันที

ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์นายจ้าง ถ้าทำความผิดเหล่านี้นายจ้างเลิกจ้างได้ทันที เรื่องของลูกจ้างและนายจ้าง มักถูกยกม

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp