1

JusThat

แพ่งผิดสัญญาทั่วไป
ต้องเป็นแบบไหน

ผิดนัดอีกแล้วคิดจะโกงเหรอ” ทำสัญญากันแล้วอีกฝ่ายไม่มีมาจ่ายเลยเบี้ยว ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวเป็นการผิดสัญญาทั่วไป ในทางกฎหมายเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่ง ซึ่งไม่ใช่การฉ้อโกง เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเจตนาจะโกงตั้งแต่แรก และการทำสัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืม สัญญาเช่า สัญญาขายฝาก สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ จํานอง จํานํา ต่าง ๆ

จะเกิดเป็นสัญญาก็ต่อเมื่อ…

 • บุคคลสองฝั่งมีเจตนาจะทำสัญญาร่วมกัน
 • ฝั่งหนึ่งเสนอ
 • อีกฝั่งตอบรับคำสนอง
คดีแพ่งผิดสัญญาทั่วไป

ซึ่งจะทำให้เกิดผลผูกพันระหว่างบุคคล และไม่ว่าจะมีหนังสือสัญญา สัญญาปากเปล่า สัญญาผ่านแชท Line Facebook IG ก็ถือเป็นสัญญาที่ใช้ฟ้องร้องกันได้ในภายหลังทั้งสิ้น ลูกหนี้ต้องจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่น ลูกจ้างต้องทำงานให้นายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทน ผู้ค้าต้องส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้คนขาย เป็นต้น

แพ่งผิดสัญญาทั่วไป
คืออะไร ต้องทำยังไง

ทวงแล้วไม่ได้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ไม่ส่งให้ครบ ไม่ทำให้เสร็จ หากจ้างทนายความได้ ทนายความจะทวงถามอย่างไม่เป็นทางการ มักจะเป็นการส่งจดหมายเรียกร้อง หรือหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ (Notice) ไปยังลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามที่ทวงถาม ก็ไม่จำเป็นต้องฟ้อง

แต่หากลูกหนี้ยังเพิกเฉย จะทำให้…

 1. คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิ์เตือน หรือฟ้องร้องบังคับให้ทำตามสัญญา
 2. อาจถูกริบมัดจำ หรือเรียกร้องให้ชำระเบี้ยปรับ หรือค่าปรับตามข้อตกลงในสัญญา
 3. ถูกเรียกดอกเบี้ยผิดนัด ตั้งแต่เวลาที่คู่สัญญาผิดสัญญา
 4. เรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นจริง และสามารถพิสูจน์ได้จากเหตุการผิดสัญญาได้
 5. บอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้

เมื่อทนายความจะทำการฟ้องเป็นคดี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือสัญญา เนื่องจากคดีผิดสัญญาบางกรณีจำเป็นต้องมีหนังสือสัญญามาแสดงในการสืบพยานในชั้นศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เช่น สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่คู่สัญญามีเจตนาประสงค์จะทำหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างกัน หรือสัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมที่มากกว่า 2,000 บาท หรือสัญญากู้ยืมที่น้อยกว่า 2,000 บาทแต่ทำหนังสือสัญญากันไว้ก็ต้องเอามาแสดง ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ จึงควรปรึกษาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมพยาน หลักฐานในการดำเนินคดีได้อย่างครอบคลุมที่สุด

แพ่งผิดสัญญาทั่วไป
ต้องฟ้องศาลเท่านั้น

เนื่องจากการผิดสัญญาทางแพ่ง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำผิดสัญญาต่าง ๆ ต่อกัน เช่น ผิดสัญญาซื้อขาย ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างแรงงาน ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน และไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจได้เพราะไม่ใช่คดีอาญานั่นเอง

การฟ้องร้องคดีแพ่งเป็นเรื่องที่มีซับซ้อน มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างตามแต่ละคดี  จึงต้องมีการจ้างทนายความเพื่อฟ้องร้อง ต้องมีการเสียค่าขึ้นศาล ค่าคำร้อง ค่าส่งหมายให้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้อีกฝ่ายทราบถึงการฟ้องร้องนั้น และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และการดำเนินคดีผิดสัญญาทางแพ่งมีอายุความและวิธีการที่แตกต่างกันตามแต่ละคดี ดังนั้นการจ้างทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและปกป้องผลประโยชน์ของคุณได้ดีที่สุด

รู้หรือไม่?! คดีแบบนี้ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท ประหยัดค่าจ้างทนายความได้หลายหมื่นบาท

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

แพ่งผิดสัญญาทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีสัญญาต่อกันแล้วทำไม่ได้ มีกฎหมายข้อไหน ใช้บังคับให้ทำตามสัญญาได้บ้าง มาดูกัน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 วรรคแรก ระบุไว้ว่า “ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้”

ซึ่งกรณีที่เป็นสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้โดยตรง อาจเกิดขึ้นเพราะ… 

 1. ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไม่มีอยู่หรือไม่อยู่ในอำนาจของลูกหนี้ เช่น สัญญาซื้อขายที่ดินกัน แต่ที่ดินเป็นของผู้อื่นหรือโอนไปยังผู้อื่นแล้วโอนกลับมาได้ (ฎีกาที่ 874/2490)
 2. หนี้ที่เป็นการเฉพาะตัว ทำสัญญากันโดยมีเจตนาจะให้ลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยตนเองเพราะต้องการความรู้ ความสามารถหรือคุณสมบัติของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้ต้องชำระหนี้ด้วยตนเองเท่านั้น เช่น สัญญาจ้างศิลปินมาวาดรูปบนฝาผนัง ระบุเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นนางสาว A มาวาดเท่านั้น 

 

กรณีที่หนี้เป็นการให้ทำหรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ที่ลูกหนี้ไม่ยอมทำ ถ้ามีผู้อื่นทำแทนได้เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้ผู้อื่นทำแทนแล้วให้ลูกหนี้ออกค่าใช้จ่ายให้ได้ 

ส่วนกรณีที่หนี้เป็นการโอนทรัพย์เฉพาะสิ่ง หรือเป็นการชำระหนี้เงิน จะมีการบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงได้ หากลูกหนี้ไม่ยอมโอนหรือจ่าย ศาลจะถือให้เอาคำพิพากษาแทนเจตนาของลูกหนี้ 

 

และการฟ้องเพื่อให้ชำระหนี้ก็ไม่กระทบกับสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีการผิดนัดจนทำให้เกิดความเสียหาย เจ้าหนี้จะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย

JusThat – รู้โอกาสแพ้ชนะ
ฟ้องแล้วคุ้ม? ภายใน 5 นาที

1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp