1

JusThat

กฎหมายแรงงาน
ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหนก็ได้เงินแค่วันนั้น ลูกจ้างรายวันไม่ใช่พนักงานประจำ ลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิรับสวัสดิการเหมือนลูกจ้างรายเดือน แบบนี้ก็ได้เหรอ 

หลังจากอ่านข้อความด้านบนจบ คงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ผู้เขียนต้องบอกเลยว่า ไม่เห็นด้วย เนื่องจากลูกจ้างรายวันนั้นเป็นลูกจ้างเหมือนลูกจ้างรายเดือน ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นการที่นายจ้างแบ่งแยกว่า ลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิตามกฎหมายเหมือนลูกจ้างรายเดือน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย

แล้วกฎหมายว่าไว้อย่างไร ลูกจ้างรายวันจะมีสิทธิอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้ก็ตามมาอ่านต่อกับ JusThat ในบทความนี้เลย

ลูกจ้างรายวัน คือใคร

ลูกจ้างรายวัน ตามความเข้าใจโดยทั่วไปคงหมายถึง ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน คือ คำนวณค่าจ้างเป็นรายวัน โดยอาจมีการจ่ายเงินให้ทุกวันหลักเลิกงาน หรือจ่ายเงินทุกสัปดาห์ หรือจ่ายเงินทุกเดือนก็ได้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ได้ให้นิยามของคำว่า “ลูกจ้าง” ไว้ว่า

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

จากนิยามข้างต้นจะเห็นว่า ลูกจ้างรายวัน คือ ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิแรงงานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เหมือนลูกจ้างประเภทอื่น ๆ เพียงแต่เขาได้รับค่าจ้างซึ่งคำนวณเป็นแบบรายวันเท่านั้น

Facebook
Twitter
LinkedIn

ลูกจ้างรายวัน VS ลูกจ้างรายเดือน มีสิทธิตามกฎหมายต่างกันอย่างไร

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายเดือนมีเพียงวิธีการคำนวณเงิน เนื่องจากลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ แต่ลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์รวมอยู่ในค่าจ้างด้วย ดังนั้นวิธีการคำนวณเงินในวันทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างรายวันและรายเดือนจึงแตกต่างกัน

ลูกจ้างรายวันทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จะได้รับเงินค่าจ้าง 2 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน เช่น A เป็นลูกจ้างรายวัน ได้รับค่าจ้างวันละ 500 บาท มีวันหยุดประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ และนายจ้างสั่งใน A ไปทำงานในวันเสาร์ 5 ชั่วโมง A จะได้รับเงินค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จำนวน 625 บาท คำนวณจาก 500/8 = 62.5 บาทต่อชั่วโมง นำจำนวนเงินต่อชั่วโมงไปคูณด้วย 2 จะได้ 125 บาทต่อชั่วโมง โดย A ทำงานไปทั้งหมด 5 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 625 บาท 

ลูกจ้างรายเดือนทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จะได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน เช่น B เป็นลูกจ้างรายเดือน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คิดอัตราค่าจ้างเป็นวันหารด้วย 30 เท่ากับ 500 บาทต่อวัน มีวันหยุดประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ และนายจ้างสั่งใน B ไปทำงานในวันเสาร์ 5 ชั่วโมง B จะได้รับเงินค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ จำนวน 312.5 บาท คำนวณจาก 500/8 = 62.5 บาทต่อชั่วโมง นำจำนวนเงินต่อชั่วโมงไปคูณด้วย 5 คิดเป็นเงิน 312.5 บาท 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

     มาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานสําหรับวันหยุด ดังต่อไปนี้
     (1) วันหยุดประจําสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
     (2) วันหยุดตามประเพณี

     (3) วันหยุดพักผ่อนประจำปี

     มาตรา 62 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

     (1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

     (2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ถ้าไม่ได้รับเงินตามที่กฎหมายกำหนด ลูกจ้างจะสามารถใช้สิทธิ์ทางไหนได้บ้าง

การใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้ทางใดทางหนึ่งจาก 2 ทางเลือกนี้

  • ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก
  • ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานในศาลแรงงาน โดยยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานที่มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน

รู้หรือไม่?! คดีแบบนี้ฟ้องศาลด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องจ้างทนาย!
JusThat บริการฟ้องด้วยตัวเอง 
ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท 
ประหยัดค่าทนายความได้หลายหมื่นบาท

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เช็คโอกาสชนะและค่าใช้จ่าย
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »