1

JusThat

สิ่งที่ลูกจ้างรายวันต้องรู้และนายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ

กฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวันต้องรู้ นายจ้างต้องเข้าใจ เป็นลูกจ้างรายวันลาป่วยไม่ได้เงิน ลูกจ้างรายวันทำงานวันไหน

Read More »
รับของโจร หากคนรับซือ รับไว้ รับจำนำ ฯ ไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด ไม่มีเจตนาช่วยซ่อน ปิดบัง ฯ ไม่ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร

รับของโจร ไม่รู้ ไม่มีเจตนา ไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจร

รับของโจร ไม่รู้ ไม่มีเจตนา ไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจร การรับของโจรเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษทางอา

Read More »
1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp