1

JusThat

ฟ้องบังคับจำนอง ต้องทำยังไง

จำนำของ จำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน เพื่อรับเงินก้อนไปหมุนก่อน แต่พอครบกำหนดก็ยังไม่มีเงินคืนให้เจ้าหนี้ บทความนี้ JusThat จึงขอยกเรื่องการบังคับจำนอง ในกรณีที่ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน นำบ้านหรือที่ดินมาจำนองไว้ ถ้าครบกำหนดแล้วและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนอง(เจ้าหนี้)จะทำยังไง จะบังคับจำนองโดยไม่ส่งโนติสบอกกล่าวได้ไหม หรือไปฟ้องศาลเลยได้หรือเปล่า เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

ฟ้องบังคับจำนอง ต้องส่งโนติสก่อนฟ้องศาลเสมอ

การจำนอง คือ การที่ “ผู้จำนอง” เอาทรัพย์สินของตนเองวางแก่ “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำไปวางจำนอง(วางเป็นหลักประกัน)ยังเป็นของเจ้าทรัพย์สินอยู่

ฟ้องบังคับจำนอง เจ้าหนี้ต้องส่งโนติสให้ลูกหนี้และผู้จำนองก่อนฟ้องศาลทุกครั้ง

ถ้าผู้จำนองผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ หรือกรณีที่ผู้จำนองเป็นผู้ค้ำประกันแล้วลูกหนี้ผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องบังคับจำนอง เพื่อให้ศาลพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 728 หรือฟ้องบังคับจำนองเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่หลุดจำนองตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 729 

แต่ก่อนที่เจ้าหนี้จะฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับจำนองได้นั้น เจ้าหนี้จะต้องส่งโนติสบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน โดยให้ระยะเวลาลูกหนี้ชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าว เช่น ให้ชำระหนี้ภายใน 70  วัน ให้ชำระหนี้ภายใน 90 วัน เป็นต้น

และในกรณีที่ผู้ค้ำประกันนำทรัพย์สินของตัวเองมาจำนอง เพื่อประกันการชำระหนี้ให้คนอื่น กรณีนี้เจ้าหนี้จะต้องส่งโนติสไปบอกกล่าวผู้ค้ำประกันที่นำทรัพย์สินมาจำนองด้วยนะ โดยต้องส่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้ส่งโนติสบอกกล่าวให้ลูกหนี้  เช่น ส่งโนติสให้ลูกหนี้วันที่ 1 เจ้าหนี้ต้องส่งโนติสให้ผู้ค้ำประกันที่นำทรัพย์สินของตัวเองมาจำนองภายในวันที่ 16 ซึ่งครบกำหนด 15 วันพอดี 

ถ้าเจ้าหนี้ไม่ส่งโนติสไปให้ผู้ค้ำประกันที่นำทรัพย์สินของตัวเองมาจำนองภายใน 15 วัน ผู้จำนองที่นำทรัพย์สินของตัวเองมาวางค้ำประกันให้บุคคลอื่น จะหลุดพ้นจากการรับผิดทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหาย และค่าภาระติดพันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนด 15 วัน 

Facebook
Twitter
LinkedIn

     มาตรา 728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

     ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จำนองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผู้จำนองเช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว

     มาตรา 729 ในการบังคับจำนองตามมาตรา 728 ถ้าไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์จำนองหลุดภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้แทนการขายทอดตลาดก็ได้

     (1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี และ

     (2) ผู้รับจำนองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจำนวนเงินอันค้างชำระ

     ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จำนองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผู้จำนองเช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว

สรุปได้ว่า ถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องบังคับจำนอง เจ้าหนี้จำเป็นต้องส่งโนติสไปบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนทุกครั้ง และต้องให้ระยะเวลาลูกหนี้ชำระหนี้อย่างน้อย 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าว เจ้าหนี้จึงจะฟ้องบังคับจำนองลูกหนี้ได้ 

และในกรณีที่ผู้อื่นนำทรัพย์สินของตัวเองมาจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องส่งโนติสไปบอกกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งโนติสให้ลูกหนี้ด้วย เจ้าหนี้จึงจะฟ้องบังคับให้ผู้จำนองที่ประกันหนี้ให้ลูกหนี้รับผิดชอบดอกเบี้ย ค่าเสียหาย และค่าอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากพ้นกำหนด 15 วันได้

จะเห็นได้ว่า?! คดีลักษณะนี้มีความซับซ้อน
เราแนะนำให้เลือกใช้ทนายความที่มีประสบการณ์
หมดกังวลปัญหาทนายความทิ้งคดี
เช็คค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย JusThat 

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. ส่งหลักฐานให้ทนายความ
  3. เช็คแนวทางและค่าใช้จ่ายฟรี!
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »