1

JusThat

สคบ.
คือใคร

ในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว อยากรับบริการ หรือซื้ออะไรก็เข้าไปซื้อได้เลยในเว็บไซต์ หรือตามแอพพลิเคชั่น ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องไปถึงหน้าร้าน ดังนั้นเราจึงควรรู้จักหน่วยงานที่ชื่อ สคบ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการหรือสินค้า สคบ. ก็สามารถช่วยเราได้อีกทางหนึ่ง

สคบ. มีสถานะเป็นกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสิทธิและคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ไม่ให้เราถูกเอาเปรียบในด้านต่าง ๆ เช่น เวลาที่เราไปซื้อของ หรือใช้บริการต่าง ๆ แล้ว…

 

 • ได้ของไม่มีคุณภาพ ขาดมาตราฐาน 
 • เอาของไม่ดีมาหลอกขาย 
 • เอาของเสื่อมคุณภาพมาให้เราใช้ 
 • โฆษณาเกินจริง
 • เอาสินค้าอันตรายมาขาย 
 • เก็บค่าเช่าแพงเกินจริง 
 • เก็บค่าไฟค่าน้ำคนเช่าเกิน 
 • โก่งราคา 
 • แอบขึ้นราคาในช่วงวิกฤต และอีกมากมาย

ถ้าใครยังจำได้ ช่วงที่มีไวรัสโคโรน่าระบาดรอบแรก ผู้ประกอบการบางส่วน หรือแม้แต่คนทั่วไปก็ถือโอกาสกักตุนสินค้า เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อต่าง ๆ  จนเกิดการขาดตลาดคนหาซื้อไม่ได้ แล้วนำออกมาขายในราคาที่สูงลิบลิ่ว หน้ากากอนามัยกล่องละ 700 – 1,400 บาท มีให้พบเห็นได้ทั่วไปในตอนนั้น  ถ้าใครต้องการใช้และหาซื้อไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องยอมซื้อเพราะเป็นของจำเป็นต้องใช้ สคบ. ก็มีบทบาทในส่วนนี้ที่จะเข้ามาตรวจสอบ และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรรมมากที่สุด

สคบ.
คุ้มครองผู้บริโภคยังไงบ้าง

ในชีวิตประจำวันของเรา ต้องมีการเลือกซื้อ ใช้บริการ ถูกชักชวน หรือแนะนำสินค้าและบริการต่าง ๆ มากมาย แต่ผู้ประกอบการบางส่วนก็ไม่สนใจความปลอดภัย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเรา เพราะต้องการแต่ผลกำไรและประโยชน์ของตัวเอง ไปเดินห้างก็อาจถูกชักชวนให้ซื้อคอร์สราคาแพง ด้วยเล่ห์กลต่าง ๆ ดังนั้นถ้าเราไม่ได้รับการคุ้มครองก็อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ง่าย ๆ  จึงต้องมีการกำหนดสิทธิของผู้บริโภคเอาไว้ใน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลด้านคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

 

สคบ.
ทำอะไรบ้างเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา

เมื่อมีสิทธิของผู้บริโภค สคบ.ก็ต้องมีหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองเราให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และประหยัด จากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพื่อให้เข้าใจหน้าที่ของ สคบ. ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราต้องดูมาตรา 20 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  ที่กำหนดอำนาจ หน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอาไว้..

 1. รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ ถ้าเราได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก็สามารถร้องเรียนไปที่ สคบ.โดยตรงได้เลย เจ้าหน้าที่จะทำการรับเรื่องแล้วดำเนินการตามขั้นตอน ต้องมีการรวบรวมพยาน หลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
 2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ทำการในลักษณะละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ทดสอบ พิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามสมควรและจําเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
 3. สนับสนุน ทําการศึกษาและวิจัยปัญหา เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ
 5. เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
 6. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
 8. ดำเนินคดีแทนผู้บริโภค

 

สคบ.
ฟ้องแทนผู้บริโภค

เมื่อเราได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าหรือบริการ ถ้าจะไปดำเนินคดีเองก็ต้องมีค่าใช้จ่าย หรือใช้เวลานานกว่าจะได้รับการเยียวยา บางครั้งอาจโดนขู่ฟ้องกลับทำให้หลายคนกลัวที่จะดำเนินคดี จึงต้องกำหนดให้ สคบ. ดำเนินคดีแทนได้ รวมถึงฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้ได้ด้วย ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด ตามมาตรา 39 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แต่สคบ. จะดำเนินคดีแทนเราได้ ต้อง…

 1. เป็นผู้บริโภคตามกฎหมาย คือ ต้องเป็นคนซื้อ รับบริการ หรือได้รับการเสนอ ชักชวนให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ รวมถึงคนที่ใช้สินค้าและรับบริการ โดยที่ตัวเองไม่ได้จ่ายเงินเองด้วย เช่น ไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับเพื่อนแต่เพื่อนเป็นคนจ่าย เราก็ถือเป็นผู้บริโภคด้วย
 2. มีการละเมิดผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญา การทำให้ได้รับอันตราย เป็นต้น
 3. ผลการดำเนินคดีจะเป็นผลประโยชน์กับผู้บริโภคโดยรวม ก็คือเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม

รู้หรือไม่?! ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้ จะทำให้เรื่องถึงชั้นศาลได้เร็วขึ้น
JusThat ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท บริการส่งฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญา

 1. แอดไลน์ @justhatapp
 2. เริ่มต้นทำแบบประเมิน
 3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

สคบ.
ร้องเรียนได้ที่ไหน

ไปกินข้าวแล้วเจอขาแมลงสาบในอาหาร บอกเจ้าของร้านก็แล้วแต่เขาก็ไม่แยแส หรือกำลังเดินห้างเพลิน ๆ อยู่ดีดีก็มีคนมาจับตัว ดึงไปนั่งฟังโปรโมชั่น พยายามขายคอร์สราคาแพงให้ ปฎิเสธก็ไม่ยอมปล่อย จนต้องให้เพื่อนมาช่วย แม้แต่ไปซื้อครีมทาหน้ามาใช้ตามโฆษณาที่บอกว่าปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย แต่แอบผสมสเตียรอยด์มาซะเยอะเลย ใช้ไปสักพักหน้าก็พังต้องเสียค่ายา ค่ารักษาอีกหลายหมื่นกว่าจะหาย หลายคนคงเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จะร้องเรียน สคบ. ได้ยังไงบ้าง เรามาดูกัน

 1. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ OCPB ของ สคบ.โดยตรง เมื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ไปแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อขอสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 2. ติดต่อรับแบบฟอร์มร้องเรียนพร้อมซองที่เซเว่น อีเลฟเว่น ฟรีทุกสาขา แล้วเขียนคำร้องส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ตั้ง 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 3. ไปที่ สคบ. ด้วยตัวเอง
 4. ร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการกรุงเทพและเมืองพัทยา
 5. ติดต่อปรึกษา ขอคำแนะนำผ่านสายด่วน 1166
 6.  

สคบ.
คุ้มครองผู้เช่าที่ถูกเอาเปรียบ

เช่าบ้าน เช่าหอพัก แต่ถูกเอาเปรียบทั้งในสัญญาและทำเกินที่สัญญากำหนดไว้ เจอแบบนี้แจ้ง สคบ. ได้เลยนะ เช่น เจ้าของหอเก็บค่าไฟแพงเกินจริง หรือเกิดการเงินติดขัด ขอเลื่อนจ่ายแล้วเจ้าของก็โอเคแต่มาล็อกห้อง ขนข้าวของไปทิ้งจนเกิดความเสียหาย ทำให้เราได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทรัพย์สินไป เจ้าของมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเลยนะ หรือถ้าอยากได้รับการดำเนินการที่รวดเร็ว นอกจากจะแจ้ง สคบ. ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีด้วยตัวเอง หรือแต่งตั้งทนายความฟ้องแทนก็ได้ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รวดเร็วและรักษาผลประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน

JusThat – รู้โอกาสแพ้ชนะ
ฟ้องแล้วคุ้ม? ภายใน 5 นาที

1

Bangkok, Thailand 
Line @justhatapp