1

JusThat

เล่นแชร์ผิดกฎหมาย จะเรียกร้องอะไรได้ไหม

การเล่นแชร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายที่สุด การตั้งวงเล่นแชร์จึงมีอยู่ทั่วไป และมีคนใกล้ชิด เพื่อน คนรู้จักที่คุ้นเคยกันเข้าร่วมวงแชร์ แต่ก็มีข้อห้ามในการตั้งวงเล่นแชร์ ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6

ห้ามบุคคลธรรมตั้งวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์โดย

  1. มีวงแชร์มากกว่า 3 วง
  2. มีสมาชิกทุกวงรวมกันมากกว่า 30 คน
  3. มีเงินกองกลางรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาท ต่องวด
  4. ท้าวแชร์รับผลประโยชน์อื่นจากสมาชิกในวง นอกจากการรับเงินกองกลางโดยไม่เสียดอกเบี้ย

ใครกำลังเล่นวงแชร์ที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายอยู่ ก็คงสงสัยว่าหากเผลอตัวไปเล่นแล้วเกิดปัญหาวงแชร์ล้ม ท้าวแชร์หนี ลูกแชร์ในวงไม่ส่งเงิน โดนท้าวแชร์หลอก จะสามารถดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องเงินคืนมาได้ไหม บทความนี้ JusThat มีคำตอบ

เล่นวงแชร์ผิดกฎหมายมีผลอย่างไร

เล่นแชร์ผิดกฎหมาย ลูกแชร์มีสิทธิเรียกเงินคืนได้

เนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีการควบคุมการเล่นแชร์ ทำให้มีนายทุน นิติบุคคล คนทั่วไปตั้งวงแชร์ได้อย่างอิสระ สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจ จึงมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 เพื่อควบคุมเหล่านายทุน นิติบุคคล และท้าวแชร์

และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ใช้บังคับกับท้าวแชร์เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับลูกแชร์หรือสมาชิกวงแชร์ หากเป็นท้าวแชร์ทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ ถ้าถูกดำเนินคดีแล้วต้องขึ้นศาลให้ศาลพิพากษาว่าจะปรับหรือลงโทษอย่างไร

แต่การที่ท้าวแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์ที่ผิดกฎหมายไม่เป็นเหตุให้ท้าวแชร์หลุดจากการรับผิดชอบที่จะต้องใช้เงินให้สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเป็นข้อยกเว้นในมาตรา 7 ที่ให้สิทธิลูกแชร์สามารถฟ้องคดีหรือเรียกร้องเอาเงินจากท้าวแชร์ได้

มาตรา 7  บทบัญญัติในมาตรา 6 ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแชร์จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์

แปลว่า ถ้าเผลอเข้าร่วมวงเล่นแชร์ที่ผิดกฎหมายและวงแชร์ล้ม ไม่สามารถเล่นแชร์กันต่อไปได้ ท้าวแชร์ต้องรับผิดชอบไปเรียกเก็บเงินจากสมาชิกที่เอาเงินไปแล้วมาคืนให้คนที่ยังไม่ได้เงินจนครบ หรือท้าวแชร์ฉ้อโกงลูกแชร์ก็สามารถดำเนินคดีอาญากับท้าวแชร์ฐานฉ้อโกงได้

วงแชร์ล้มผิดสัญญาทางแพ่ง ฟ้องเรียกเงินคืนได้

การเล่นแชร์เป็นสัญญาที่เกิดจากการตกลงของผู้เล่นในวงแชร์ ที่ตกลงกันว่าจะส่งเงินเข้ากองกลางในแต่ละงวด และผู้ที่ประมูลหรือเปียแชร์ได้จะได้เงินกองกลางในงวดนั้นไป โดยลูกแชร์จะจ่ายเงินให้ท้าวแชร์เพื่อรวบรวมไปให้คนที่ประมูลแชร์ได้

เมื่อมีการเล่นแชร์กันจริง เปียร์แชร์ได้เงินจริงแต่ต่อมาเกิดปัญหาจนวงแชร์ล้ม สัญญาวงแชร์ที่มีต่อกันก็สิ้นสุดลง ทั้งท้าวแชร์(นายวงแชร์)และลูกแชร์ที่เป็นคู่สัญญากันจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับไปอยู่ในฐานะเดิมก่อนที่จะมีการเล่นแชร์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรค 1 ทำให้ลูกแชร์ที่ประมูลเงินได้แล้วต้องคืนเงินให้กับคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ประมูลเงินกองกลางไป โดยท้าวแชร์ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินให้ลูกแชร์ที่เหลืออยู่ จนกว่าลูกแชร์แต่ละคนจะได้รับเงินคืนจนครบตามสิทธิของตัวเอง

หากลูกแชร์ได้รับเงินคืนไม่ครบ ท้าวแชร์จะต้องรับผิดชอบคืนเงินให้ลูกแชร์ที่เหลือ ซึ่งเป็นการรับผิดทางแพ่ง และการเล่นแชร์กฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบของสัญญาเอาไว้ ถึงแม้จะเป็นสัญญาปากเปล่า ไม่มีหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ซึ่งการผิดสัญญาเราต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง เพื่อเรียกเงินคืนมา

มาตรา 391 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

 การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

เล่นแชร์ผิดกฎหมายแล้วถูกโกง แจ้งความได้

โกงในที่นี้คือ “การฉ้อโกง” การหลอกเอาเงิน ทำให้เข้าใจผิด ทำให้หลงผิด แล้วเขาก็เอาเงินไป เราจึงจะแจ้งความในคดีฉ้อโกงได้

  1. ท้าวแชร์แอบอ้างชื่อลูกแชร์คนอื่น หรืออ้างว่ามีลูกแชร์คนอื่นให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อประมูลแล้วเอาเงินไปเอง แบบนี้เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เพราะเป็นการหลอกลวงแอบอ้างสิทธิของลูกแชร์คนอื่น 
  2. ท้าวแชร์หลอกให้ร่วมวงเล่นแชร์ มีกำหนดส่งเงินเป็นงวด แต่ละงวดเท่ากันตามจำนวนสมาชิกในวง แต่เมื่อลูกแชร์ส่งเงินให้ครบตามจำนวนและมีการประมูลแล้ว แต่ท้าวแชร์กลับไม่ส่งเงินให้คนที่ประมูลได้ หรือท้าวแชร์หลอกว่าจะมีการเล่นแชร์จริง ๆ แต่ไม่มีการประมูลจริง ท้าวแชร์แค่อ้างเพื่อให้ได้เงินจากลูกแชร์ ทำให้ลูกแชร์ได้รับความเสียหาย กรณีนี้ก็เป็นการฉ้อโกงเช่นเดียวกัน เราสามารถแจ้งความดำเนินคดีอาญากับท้าวแชร์ได้เลย

การฉ้อโกงธรรมดา ตามมาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีอายุความ 3 เดือน นับแต่รู้ว่ามีการทำผิดและรู้ตัวคนทำ แต่ถ้าแจ้งความไว้แล้วคดีไม่คืบหน้าก็จะมีอายุความ 10 ปี เราจะรอให้ตำรวจดำเนินการและให้อัยการสั่งฟ้องหรือจะนำคดีไปฟ้องศาลด้วยตัวเองภายใน 10 ปีก็ได้

หากเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 343 จะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ มาอายุความ 10 ปี มีโทษขั้นต่ำจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รู้หรือไม่?! ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้ จะทำให้เรื่องถึงชั้นศาลได้เร็วขึ้น
JusThat ค่าบริการปรึกษาเริ่มต้น 1,500 บาท บริการส่งฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญา

  1. แอดไลน์ @justhatapp
  2. เริ่มต้นทำแบบประเมิน
  3. หากต้องการ ส่งฟ้องได้ทันที
Line-Chat-Portrait

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท

รู้ไว้ใช่ว่า เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดก ไม่ตกทอดสู่ทายาท ตั้งแต่คลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารก คนคนนั้นจะมีสภาพเป็นบุคคล เมื่อมีสภาพบุคคลแล้วจะมีกองทรัพย์

Read More »

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล

พยานหมาย ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาล อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าคุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล JusThat ได้นำข้อมูล หลักการปฏิบัติตัวในฐานะพยานศ

Read More »

รับช่วงสิทธิ คืออะไร

รับช่วงสิทธิ คืออะไร รับช่วงสิทธิ คืออะไร มีความสัมพันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างไร JusThat จะพาไปหาคำตอบและทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้เลย

Read More »